Giá kệ trưng bày - 05

New

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

Chúng ta đều thấy khi bước vào một gian hàng hay một siêu thị thì điều làm chúng ta chú ý đến nhiều nhất đó là các sản phẩm của gian hàng ấy được trưng bày ra sao, cách thức và quy cách sắp xếp sản phẩm như thế nào. Cách trưng bày sản phẩm hàng hóa là ấn tượng đầu tiên và cũng chính là một bộ mặt của doanh nghiệp.

Kệ trưng bày là gì?

Trưng bày không đơn giản là “lấp đầy quầy kệ ?”

– Trưng bày là nhìn cửa hàng bằng cặp mắt của người mua

– Trưng bày là hiểu có được cam kết của cửa hàng

– Trưng bày là đảm bảo hàng của chúng ta đúng sản phẩm, đúng số lượng, đứng vị trí, đúng giá cả ở mọi thời điểm.

Thiết kế thi công quầy kệ trưng bày sản phẩm nói chung là một điều không hề khó nhưng cũng không phải đơn giản, khi thiết kế chúng ta cần quan tâm rất nhiều yếu tố như tông màu chủ đạo của cửa hàng ra sao, phòng cách cổ điển hay hiện đại, Châu Á hây Châu Âu...

Kệ trưng bày thật sự rất quan trọng trong việc gây chú ý đến khách hàng. Để thiết kế được một loại kệ trưng bày hiệu quả thì phải chú trọng vào loại sản phẩm gì, màu sắc ra sao, thông điệp của sản phẩm, logo thương hiệu…bố trí sao cho bố cục đẹp, gọn và vừa vặn với kích thước cực nhỏ là rất công phu và cần phải có nhiều kinh nghiệm trong việc “thiết kế kệ trưng bày giới thiệu sản phẩm kích hoạt thương hiệu”.

Viet Art là đơn vị chuyên sản xuất và thi công những vật phẩm hỗ trợ tại điểm bán POSM đến cho khách hàng, đáp ứng đầy đủ những yêu cầu và cung cấp một giải pháp hoàn thiện nhất về POSM.

Để biết thêm thông tin về dịch vụ và các chương trình khuyến mãi xin quý khách vui lòng liên hệ:

Tư vấn thiết kế: Mr. Đỗ Thiên - 094 837 1818

Tư vấn giá cả: Ms. Như Yến - 0909 981 181

Reviews

Write a review

Giá kệ trưng bày - 05

Giá kệ trưng bày - 05

Write a review

3 other products in the same category:

Giá kệ trưng bày - 05 <p>Ch&uacute;ng ta đều thấy khi bước v&agrave;o một gian h&agrave;ng hay một si&ecirc;u thị th&igrave; điều l&agrave;m ch&uacute;ng ta ch&uacute; &yacute; đến nhiều nhất đ&oacute; l&agrave; c&aacute;c sản phẩm của gian h&agrave;ng ấy được trưng b&agrave;y ra sao, c&aacute;ch thức v&agrave; quy c&aacute;ch sắp xếp sản phẩm như thế n&agrave;o. C<strong>&aacute;ch trưng b&agrave;y sản phẩm h&agrave;ng h&oacute;a l&agrave; ấn tượng đầu ti&ecirc;n v&agrave; cũng ch&iacute;nh l&agrave; một bộ mặt của doanh nghiệp.</strong></p> <p><a href="http://thietkethicongposm.com/"><strong>Kệ trưng b&agrave;y</strong></a><strong> l&agrave; g&igrave;?</strong></p> <p>Trưng b&agrave;y kh&ocirc;ng đơn giản l&agrave; &ldquo;lấp đầy quầy kệ ?&rdquo;</p> <p>&ndash;&nbsp;Trưng b&agrave;y&nbsp;l&agrave; nh&igrave;n cửa h&agrave;ng bằng cặp mắt của người mua</p> <p>&ndash;&nbsp;Trưng b&agrave;y&nbsp;l&agrave; hiểu c&oacute; được cam kết của cửa h&agrave;ng</p> <p>&ndash;&nbsp;Trưng b&agrave;y&nbsp;l&agrave; đảm bảo h&agrave;ng của ch&uacute;ng ta đ&uacute;ng sản phẩm, đ&uacute;ng số lượng, đứng vị tr&iacute;, đ&uacute;ng gi&aacute; cả ở mọi thời điểm.</p> <p><a href="http://thietkethicongposm.com/"><strong>Thiết kế thi c&ocirc;ng quầy kệ trưng b&agrave;y sản phẩm</strong></a>&nbsp;n&oacute;i chung l&agrave; một điều kh&ocirc;ng hề kh&oacute; nhưng cũng kh&ocirc;ng phải đơn giản, khi thiết kế ch&uacute;ng ta cần quan t&acirc;m rất nhiều yếu tố như t&ocirc;ng m&agrave;u chủ đạo của cửa h&agrave;ng ra sao, ph&ograve;ng c&aacute;ch cổ điển hay hiện đại, Ch&acirc;u &Aacute; h&acirc;y Ch&acirc;u &Acirc;u...</p> <p><a href="http://thietkethicongposm.com/"><strong>Kệ trưng b&agrave;y</strong></a>&nbsp;thật sự rất quan trọng trong việc g&acirc;y ch&uacute; &yacute; đến kh&aacute;ch h&agrave;ng. Để <strong>thiết kế</strong>&nbsp;được một loại kệ trưng b&agrave;y hiệu quả th&igrave; phải ch&uacute; trọng v&agrave;o loại sản phẩm g&igrave;, m&agrave;u sắc ra sao, th&ocirc;ng điệp của sản phẩm,&nbsp;logo thương hiệu&hellip;bố tr&iacute; sao cho bố cục đẹp, gọn v&agrave; vừa vặn với k&iacute;ch thước cực nhỏ l&agrave; rất c&ocirc;ng phu v&agrave; cần phải c&oacute; nhiều kinh nghiệm trong việc &ldquo;thiết kế kệ trưng b&agrave;y giới thiệu sản phẩm k&iacute;ch hoạt thương hiệu&rdquo;.</p> <p><strong>Viet Art</strong> l&agrave; đơn vị chuy&ecirc;n sản xuất v&agrave; thi c&ocirc;ng những vật phẩm hỗ trợ tại điểm b&aacute;n <a href="http://thietkethicongposm.com/"><strong>POSM</strong></a> đến cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, đ&aacute;p ứng đầy đủ những y&ecirc;u cầu v&agrave; cung cấp một giải ph&aacute;p ho&agrave;n thiện nhất về POSM.</p> <p>Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin về dịch vụ v&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i xin qu&yacute; kh&aacute;ch vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</p> <p><strong>Tư vấn thiết kế:</strong> Mr. Đỗ Thi&ecirc;n - 094 837 1818</p> <p><strong>Tư vấn gi&aacute; cả:</strong> Ms. Như Yến - 0909 981 181</p>
0 VNĐ