Dù - Thương hiệu Coca - cola

New

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

Quảng cáo vốn là lĩnh vực tiêu tốn nhiều kinh phí nếu không sử dụng hiệu quả thì đó có thể là một thất thoát lớn cho tình hình tài chính công ty. Vì thế các nhà marketing phải so sánh các phương án với nhau để cho ra chiến dịch phù hợp, hiệu quả nhất.

Và nếu có lựa chọn thì VietArt mách bạn một loại hình quảng cáo chi phí thấp nhưng lại đạt được mục đích quảng bá thương hiệu sản phẩm. Đó là sản phẩm dù quảng cáo, dù hiện tại là một vật phẩm quảng cáo ngoài trời được sử dụng đại trà. Với công dụng chính là che nắng, che mưa, sản phẩm dù còn được dùng để in logo, sản phẩm, quảng cáo chiến dịch. Thật tuyệt khi bạn đi khắp các con đường đều thấy hình ảnh thương hiệu mình xuất hiện.

Chất liệu dù hiện tại có thể sử dụng như bạt simili in kéo lụa logo màu sắc đơn giản, vải dù có sẵn 1 số màu thông dụng như: đỏ, vàng, xanh lá, xanh da trời, đen.v.v.v phù hợp cho doanh nghiệp chỉ muốn quảng bá thương hiệu logo, quà tặng thì việc sử dụng loại dù này hoàn toàn phù hợp và giảm rất nhiều chi phí.

Ngoài ra còn có loại chất liệu Hiflex in kỹ thuật số với độ sắc nét cao, hình ảnh đẹp, in được màu sắc phức tạp vậy nên nó sẽ thích hợp cho doanh nghiệp muốn đầy chương trình quảng cáo, có thể in cả sản phẩm và cả chương trình lên dù.

Tất cả đều có một bộ khung vững chắc bằng sắt, inox, tùy vào độ lớn chương trình, độ dài chương trình, chúng ta sẽ sử dụng bộ khung đảm bảo tiết kiệm, càng có nhu cầu chạy chương trình lâu hơn thì chất liệu càng tốt hơn để chống chọi với mưa, nắng, gió.

Phân loại theo công năng thì chúng ta có một số loại dù như: dù cầm tay, dù quảng cáo ngoài trời đúng tâm có chân trụ ở giữa như chúng ta thường thấy, và dù quảng cáo lệch tâm thích hợp sử dụng che nắng tại các quán cafe, bể bơi, không bị chân trụ gây cản tầm nhìn.

cũng được thiết kế rất đa dạng về kiểu cách, hãy lựa chọn cho mình những sản phẩm dù thích hợp sẽ gây được ấn tượng lớn với những khách hàng tiềm năng của bạn.

Để biết thêm thông tin về dịch vụ và các chương trình khuyến mãi khách hàng vui lòng liên hệ:

Tư vấn thiết kế:   Mr. Đỗ Thiên - 093 837 1818

Tư vấn về giá cả: MS. Như Yến - 0909 981 181

 

 

Reviews

Write a review

Dù - Thương hiệu Coca - cola

Dù - Thương hiệu Coca - cola

Write a review

1 other products in the same category:

Dù - Thương hiệu Coca - cola <p>Quảng c&aacute;o vốn l&agrave; lĩnh vực ti&ecirc;u tốn nhiều kinh ph&iacute; nếu kh&ocirc;ng sử dụng hiệu quả th&igrave; đ&oacute; c&oacute; thể l&agrave; một thất tho&aacute;t lớn cho t&igrave;nh h&igrave;nh t&agrave;i ch&iacute;nh c&ocirc;ng ty. V&igrave; thế c&aacute;c nh&agrave; marketing phải so s&aacute;nh c&aacute;c phương &aacute;n với nhau để cho ra chiến dịch ph&ugrave; hợp, hiệu quả nhất.</p> <p>V&agrave; nếu c&oacute; lựa chọn th&igrave; <strong>VietArt m&aacute;ch bạn một loại h&igrave;nh </strong><a href="http://thietkethicongposm.com/"><strong>quảng c&aacute;o</strong></a><strong> chi ph&iacute; thấp nhưng lại đạt được mục đ&iacute;ch quảng b&aacute; thương hiệu sản phẩm</strong>. Đ&oacute; l&agrave; sản phẩm <strong>d&ugrave; quảng c&aacute;o</strong>, d&ugrave; hiện tại l&agrave; một vật phẩm quảng c&aacute;o ngo&agrave;i trời được sử dụng đại tr&agrave;. Với c&ocirc;ng dụng ch&iacute;nh l&agrave; che nắng, che mưa, <strong>sản phẩm d&ugrave;</strong> c&ograve;n được d&ugrave;ng để in logo, sản phẩm, quảng c&aacute;o chiến dịch. <strong>Thật tuyệt khi bạn đi khắp c&aacute;c con đường đều thấy h&igrave;nh ảnh thương hiệu m&igrave;nh xuất hiện.</strong></p> <p><strong>Chất liệu d&ugrave;</strong> hiện tại c&oacute; thể sử dụng như <strong>bạt simili</strong> in k&eacute;o lụa logo m&agrave;u sắc đơn giản, vải d&ugrave; c&oacute; sẵn 1 số m&agrave;u th&ocirc;ng dụng như: đỏ, v&agrave;ng, xanh l&aacute;, xanh da trời, đen.v.v.v ph&ugrave; hợp cho doanh nghiệp chỉ muốn quảng b&aacute; thương hiệu logo, qu&agrave; tặng th&igrave; việc sử dụng loại d&ugrave; n&agrave;y ho&agrave;n to&agrave;n ph&ugrave; hợp v&agrave; giảm rất nhiều chi ph&iacute;.</p> <p>Ngo&agrave;i ra c&ograve;n c&oacute; loại <strong>chất liệu </strong><a href="http://thietkethicongposm.com/"><strong>Hiflex</strong></a><strong> in kỹ thuật số với độ sắc n&eacute;t cao, h&igrave;nh ảnh đẹp, in được m&agrave;u sắc phức tạp</strong> vậy n&ecirc;n n&oacute; sẽ th&iacute;ch hợp cho doanh nghiệp muốn đầy chương tr&igrave;nh quảng c&aacute;o, c&oacute; thể in cả sản phẩm v&agrave; cả chương tr&igrave;nh l&ecirc;n d&ugrave;.</p> <p>Tất cả đều c&oacute; một bộ khung vững chắc bằng sắt, inox, t&ugrave;y v&agrave;o độ lớn chương tr&igrave;nh, độ d&agrave;i chương tr&igrave;nh, ch&uacute;ng ta sẽ sử dụng bộ khung đảm bảo tiết kiệm, c&agrave;ng c&oacute; nhu cầu chạy chương tr&igrave;nh l&acirc;u hơn th&igrave; chất liệu c&agrave;ng tốt hơn để chống chọi với mưa, nắng, gi&oacute;.</p> <p><strong>Ph&acirc;n loại theo c&ocirc;ng năng</strong> th&igrave; ch&uacute;ng ta c&oacute; một số loại d&ugrave; như: d&ugrave; cầm tay, d&ugrave; quảng c&aacute;o ngo&agrave;i trời đ&uacute;ng t&acirc;m c&oacute; ch&acirc;n trụ ở giữa như ch&uacute;ng ta thường thấy, v&agrave; d&ugrave; quảng c&aacute;o lệch t&acirc;m th&iacute;ch hợp sử dụng che nắng tại c&aacute;c qu&aacute;n cafe, bể bơi, kh&ocirc;ng bị ch&acirc;n trụ g&acirc;y cản tầm nh&igrave;n.</p> <p><a href="http://thietkethicongposm.com/"><strong>D&ugrave;</strong></a>cũng được thiết kế rất đa dạng về kiểu c&aacute;ch, h&atilde;y lựa chọn cho m&igrave;nh những sản phẩm d&ugrave; th&iacute;ch hợp sẽ g&acirc;y được ấn tượng lớn với những kh&aacute;ch h&agrave;ng tiềm năng của bạn.</p> <p><strong>Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin về dịch vụ v&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i kh&aacute;ch h&agrave;ng vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</strong></p> <p><strong>Tư vấn thiết kế:</strong> &nbsp; Mr. Đỗ Thi&ecirc;n - 093 837 1818</p> <p><strong>Tư vấn về gi&aacute; cả:&nbsp;</strong>MS. Như Yến - 0909 981 181</p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
0 VNĐ