e-Catalogue View larger

e-Catalogue

New

CATALOGUE LÀ GÌ ?

CATALOGUE: là phương tiện dùng để giới thiệu sản phẩm được sử dụng rất rộng rãi dù là các công ty nhỏ hay các tập đoàn lớn. Đó là một sản phẩm quảng cáo dưới dạng sách, ngày nay còn được thể hiện trên các website thương mại điện tử, tập hợp đầy đủ thông tin chi tiết giúp khách hàng nắm được rõ ràng thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ, tác động lớn đến khách hàng.

More details

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

Catalogue truyền thống ?

 • Catalogue truyền thống là các ấn phẩm (Bản in) là giải pháp hữu hiệu để đưa thông tin sản phẩm và dịch vụ của Bạn đến với khách hàng.
 • Với các ấn phẩm sang trọng, hấp dẫn chứa đầy đủ thông tin sẽ đưa khách hàng của bạn hiểu rõ thông tin tính năng của sản phẩm và dịch vụ mà bạn đang cung cấp.
 • Số lượng phát hành các ấn phẩm Catalogue càng lớn thì cơ hội tiếp cận được khách hàng mục tiêu của Bạn càng nhiều.
 • Catalog truyền thống làm tăng giá trị của sản phẩm và dịch vụ mà Bạn đang cung cấp.

e-Catalog là gì?

 • e-Catalog mang đầy đủ tính năng của một catalogue truyền thống nhưng khác biệt ở phương tiện để xem. Nếu Catalogue truyền thống được xem trên ấn bản đã in ra thì eCatalog được xem trực tiếp trên máy tính, ipad...
 • e-Catalog có các hình thức sau:
  • CD-Catalog: là hình thức xem Catalog trên máy tính không cần nối mạng Internet
  • Online Catalog: là hình thức Catalog trực tiếp trên Internet.
 • E-Catalog bên cạnh có những tính năng lật trang, màu sắc hấp dẫn, chưa đầy đủ thông tin như một Catalogue truyền thống thì còn có các tính năng của công nghệ thông tin như tìm kiếm, in ấn, âm thanh, download, lưu trữ, dễ dàng phổ biến rộng rãi...
 • Cuối cùng là để xem e-Catalog thì bạn phải có thiết bị (Máy tính, Ipad....)

e-Catalog có thể thay thế bản in Catalogue?

 • e-Catalog không thể thay thế bản in Catalog truyền thống vì: "...Không phải Ai cũng có máy tính và không phải Ai lúc nào cũng mang máy tính bên mình...".
 • Nhưng, Xu hướng hiện nay là xu hướng toàn cầu, xu hướng mạng, xu hướng năng động, xu hướng của thời công nghệ thông tin...thì e-Catalog là một kênh không thể thiếu của các doanh nghiệp khi muốn quảng bá thông tin sản phẩm và dịch vụ của mình.
 • Bản in Catalogue truyền thống kết hợp với e-Catalog sẽ tạo ra độ phủ cực kỳ rộng lớn (offline và online) cho việc quảng bá thông tin về sản phẩm và dịch vụ của bạn.

Tại sao nên sử dụng e-Catalog?

1. Chi phí thấp: Sau khi Bạn đã thiết kế bản in Catalogue để thực hiện cho chiến lược quản bả (offline) sản phẩm và dịch vụ của mình. Bạn chỉ cần gởi file đã thiết kế cho Việt Art và với một chi phí nhỏ (xem bảng giá) Bạn sẽ có phiên bản e-Catalog để quảng bá ở kênh online

2. Dễ quảng bá: Chỉ một đường link đặt trên web hay trong email bạn có thể quảng bá thông tin dịch vụ và sản phẩm của mình đến được khách hàng mục tiêu trên toàn thế giới.

3. Tính năng tiện dụng: xem "Các tính năng e-Catalog do Việt Art cung cấp bên dưới"

4. Dễ cập nhật: Có thể sử dụng dịch vụ cập nhật thông tin trên e-Catalog chứ không cần in lại như bản in truyền thống.

5. Màu sắc, âm thanh sống động.

Các tính năng e-Catalog do Việt Art cung cấp?

 • Xem online trên Internet
 • Tính năng lật trang sinh động như bản in
 • Tính năng phóng lớn thu nhỏ
 • Tính năng liên kết tham chiếu lật qua lật lại giữa các trang (VD: Bấm ở trang Mục lục để lật đến trang cần xem)
 • Tính năng liên kết online (VD: Bấm vào địa chỉ trang web trên catalog sẽ mở trang web đó, bấm và địa chỉ mail sẽ khởi động chương trình gởi mail...)
 • Tính năng lập chỉ mục: Lập chỉ mục tham chiếu nhảy đến vị trí đã tham chiếu trong catalog
 • In ấn
 • Download
 • Thêm Âm thanh....

Reviews

Write a review

e-Catalogue

e-Catalogue

CATALOGUE LÀ GÌ ?

CATALOGUE: là phương tiện dùng để giới thiệu sản phẩm được sử dụng rất rộng rãi dù là các công ty nhỏ hay các tập đoàn lớn. Đó là một sản phẩm quảng cáo dưới dạng sách, ngày nay còn được thể hiện trên các website thương mại điện tử, tập hợp đầy đủ thông tin chi tiết giúp khách hàng nắm được rõ ràng thông tin về doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ, tác động lớn đến khách hàng.

Write a review

1 other products in the same category:

e-Catalogue <h2 align="justify">Catalogue truyền thống ?</h2> <ul> <li>Catalogue truyền thống l&agrave; c&aacute;c ấn phẩm (Bản in) l&agrave; giải ph&aacute;p hữu hiệu&nbsp;để đưa th&ocirc;ng tin sản phẩm v&agrave; dịch vụ của Bạn đến với kh&aacute;ch h&agrave;ng.</li> <li>Với c&aacute;c ấn phẩm sang trọng, hấp dẫn chứa đầy đủ th&ocirc;ng tin sẽ đưa kh&aacute;ch h&agrave;ng của bạn hiểu r&otilde; th&ocirc;ng tin t&iacute;nh năng của sản phẩm v&agrave; dịch vụ m&agrave; bạn đang cung cấp.</li> <li>Số lượng ph&aacute;t h&agrave;nh c&aacute;c ấn phẩm Catalogue c&agrave;ng lớn th&igrave; cơ hội tiếp cận được kh&aacute;ch h&agrave;ng mục ti&ecirc;u của Bạn c&agrave;ng nhiều.</li> <li>Catalog truyền thống l&agrave;m tăng gi&aacute; trị của sản phẩm v&agrave; dịch vụ m&agrave; Bạn đang cung cấp.</li> </ul> <h2 align="justify">e-Catalog l&agrave; g&igrave;?</h2> <ul> <li>e-Catalog mang đầy đủ t&iacute;nh năng của một catalogue truyền thống nhưng kh&aacute;c biệt ở phương tiện để xem. Nếu Catalogue truyền thống được xem tr&ecirc;n ấn bản đ&atilde; in ra th&igrave; eCatalog được xem trực tiếp tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh, ipad...</li> <li>e-Catalog c&oacute; c&aacute;c h&igrave;nh thức sau: <ul> <li>CD-Catalog:&nbsp;l&agrave; h&igrave;nh thức xem Catalog tr&ecirc;n m&aacute;y t&iacute;nh kh&ocirc;ng cần nối mạng Internet</li> <li>Online Catalog: l&agrave; h&igrave;nh thức Catalog trực tiếp tr&ecirc;n Internet.</li> </ul> </li> <li> <div align="justify">E-Catalog b&ecirc;n cạnh c&oacute; những t&iacute;nh năng lật trang, m&agrave;u sắc hấp dẫn, chưa đầy đủ th&ocirc;ng tin như một Catalogue truyền thống th&igrave; c&ograve;n c&oacute; c&aacute;c t&iacute;nh năng của c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin như t&igrave;m kiếm, in ấn, &acirc;m thanh, download, lưu trữ, dễ d&agrave;ng phổ biến rộng r&atilde;i...</div> </li> <li>Cuối c&ugrave;ng l&agrave; để xem e-Catalog th&igrave; bạn phải c&oacute; thiết bị (M&aacute;y t&iacute;nh, Ipad....)</li> </ul> <h2 align="justify">e-Catalog c&oacute; thể thay thế bản in Catalogue?</h2> <ul> <li>e-Catalog kh&ocirc;ng thể thay thế bản in Catalog truyền thống v&igrave;: "...Kh&ocirc;ng phải Ai cũng c&oacute; m&aacute;y t&iacute;nh v&agrave; kh&ocirc;ng phải Ai l&uacute;c n&agrave;o cũng mang m&aacute;y t&iacute;nh b&ecirc;n m&igrave;nh...".</li> <li>Nhưng, Xu hướng hiện nay l&agrave; xu hướng to&agrave;n cầu, xu hướng mạng, xu hướng năng động, xu hướng của thời c&ocirc;ng nghệ th&ocirc;ng tin...th&igrave; e-Catalog l&agrave; một k&ecirc;nh kh&ocirc;ng thể thiếu của c&aacute;c doanh nghiệp khi muốn quảng b&aacute; th&ocirc;ng tin sản phẩm v&agrave; dịch vụ của m&igrave;nh.</li> <li>Bản in Catalogue truyền thống kết hợp với e-Catalog sẽ tạo ra độ phủ cực kỳ rộng lớn (offline v&agrave; online) cho việc quảng b&aacute; th&ocirc;ng tin về sản phẩm v&agrave; dịch vụ của bạn.</li> </ul> <h2 align="justify">Tại sao n&ecirc;n sử dụng e-Catalog?</h2> <blockquote> <p align="justify">1. Chi ph&iacute; thấp: Sau khi Bạn đ&atilde; thiết kế bản in Catalogue để thực hiện cho chiến lược quản bả (offline) sản phẩm v&agrave; dịch vụ của m&igrave;nh. Bạn chỉ cần gởi file đ&atilde; thiết kế cho Việt Art v&agrave; với một chi ph&iacute; nhỏ (xem bảng gi&aacute;) Bạn sẽ c&oacute; phi&ecirc;n bản e-Catalog để quảng b&aacute; ở k&ecirc;nh online</p> <p align="justify">2. Dễ quảng b&aacute;: Chỉ một đường&nbsp;link&nbsp;đặt tr&ecirc;n web hay trong email bạn c&oacute; thể quảng b&aacute; th&ocirc;ng tin dịch vụ v&agrave; sản phẩm của m&igrave;nh đến được kh&aacute;ch h&agrave;ng mục ti&ecirc;u tr&ecirc;n to&agrave;n thế giới.</p> <p align="justify">3. T&iacute;nh năng tiện dụng: xem "C&aacute;c t&iacute;nh năng e-Catalog do Việt Art&nbsp;cung cấp b&ecirc;n dưới"</p> <p align="justify">4. Dễ cập nhật: C&oacute; thể sử dụng dịch vụ cập nhật th&ocirc;ng tin tr&ecirc;n e-Catalog chứ kh&ocirc;ng cần in lại như bản in truyền thống.</p> <p align="justify">5. M&agrave;u sắc, &acirc;m thanh sống động.</p> </blockquote> <h2 align="justify">C&aacute;c t&iacute;nh năng e-Catalog do Việt Art cung cấp?</h2> <ul> <li>Xem online tr&ecirc;n Internet</li> <li>T&iacute;nh năng lật trang sinh động như bản in</li> <li>T&iacute;nh năng ph&oacute;ng lớn thu nhỏ</li> <li>T&iacute;nh năng li&ecirc;n kết tham chiếu lật qua lật lại giữa c&aacute;c trang&nbsp;(VD: Bấm ở trang Mục lục để lật đến trang cần xem)</li> <li>T&iacute;nh năng li&ecirc;n kết online&nbsp;(VD: Bấm v&agrave;o địa chỉ trang web tr&ecirc;n catalog sẽ mở trang web đ&oacute;, bấm v&agrave; địa chỉ mail sẽ khởi động chương tr&igrave;nh gởi mail...)</li> <li>T&iacute;nh năng lập chỉ mục: Lập chỉ mục tham chiếu nhảy đến vị tr&iacute; đ&atilde; tham chiếu trong catalog</li> <li>In ấn</li> <li>Download</li> <li>Th&ecirc;m &Acirc;m thanh....</li> </ul>
0 VNĐ