Bảng hiều - Sự cần thiết cho một cửa hàng

New

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

Chúng ta đang nói đến một trong những loại biển quảng cáo cổ điển và xuất hiện sớm nhất trong lịch sử ngành quảng cáo ngoài trời. Biển quảng cáo hộp đèn giúp cho thông điệp quảng cáo được nổi bật ngay cả trong đêm tối, nhưng kể cả trong điều kiện ánh sáng bình thường thì biển hiệu quảng cáo hộp đèn vẫn có thể đảm bảo tính hiệu quả của nó.

Ngày nay có nhiều chất liệu mới xuất hiện và biển quảng cáo hộp đèn cũng có nhiều mẫu mã mới. Nhưng biển quảng cáo hộp đèn đơn giản nhất, và cũng có thể nói là phổ biến nhất, là loại biển được làm bằng kết cấu khung xương sắt hộp cộng với bạt hiflex xuyên sáng. Nội dung quảng cáo được in trên bề mặt bạt hiflex, nó được căng 2 mặt. Trong lòng biển được gắn bóng đèn neon (đèn tuýp). Xung quanh 4 mặt còn lại của biển được bọc tôn để tăng tính cứng cáp và độ bền cho biển, mép biển cũng có thể được ke nhôm để tăng tính thẩm mỹ. Vào thời điểm ban ngày, biển quảng cáo hộp đèn hiflex cũng đóng vai trò giống như biển pano hiflex bình thường. Khi trời tối, chỉ cần cắm điện là biển hộp đèn sẽ tỏa sáng, đem lại những ấn tượng quảng cáo mạnh mẽ, giúp cho những cửa hàng, cửa hiệu thêm lung linh và nhiều sắc màu về đêm.

Kích thước của biển hộp đèn hiflex cũng rất đa dạng. Những tấm biển nhỏ có thể được làm chân dựng trước cửa hàng, cửa hiệu và có thể di chuyển dễ dàng qua vị trí khác..

Ngày nay, chúng ta cũng chế tạo ra những loại biển hộp đèn mới, có nhiều hình thù đặc biệt với những chất liệu mới, đặc biệt là mica. Với những máy hút nổi, thúc nổi, chúng ta có thể tạo ra những biển hộp đèn mica tròn, vuông, elip đặc biệt phù hợp với yêu cầu của các thương hiệu lớn.

MỘT SỐ CHẤT LIỆU THI CÔNG BẢNG HIỆU:

- Bảng hiệu Hiflex

- Bảng hiệu Alu chữ nổi Mica

- Bảng hiệu Mica ( Bảng mica chữ nổi đèn led - Bảng hiệu mica chữ nổi )

- Bảng hiệu gỗ gắn chữ nổi

- Bảng hiệu hộp đèn

Liên hệ: 0938 371 818 (Mr. Thiên)

               0909 981 181 (Ms. Yến)   để được tư vấn

 

 

Reviews

Write a review

Bảng hiều - Sự cần thiết cho một cửa hàng

Bảng hiều - Sự cần thiết cho một cửa hàng

 

 

Write a review

1 other products in the same category:

Bảng hiều - Sự cần thiết cho một cửa hàng <p>Ch&uacute;ng ta đang n&oacute;i đến một trong những loại biển quảng c&aacute;o cổ điển v&agrave; xuất hiện sớm nhất trong lịch sử ng&agrave;nh quảng c&aacute;o ngo&agrave;i trời. Biển quảng c&aacute;o hộp đ&egrave;n gi&uacute;p cho th&ocirc;ng điệp quảng c&aacute;o được nổi bật ngay cả trong đ&ecirc;m tối, nhưng kể cả trong điều kiện &aacute;nh s&aacute;ng b&igrave;nh thường th&igrave; biển hiệu quảng c&aacute;o hộp đ&egrave;n vẫn c&oacute; thể đảm bảo t&iacute;nh hiệu quả của n&oacute;.</p> <p>Ng&agrave;y nay c&oacute; nhiều chất liệu mới xuất hiện v&agrave; biển quảng c&aacute;o hộp đ&egrave;n cũng c&oacute; nhiều mẫu m&atilde; mới. Nhưng biển quảng c&aacute;o hộp đ&egrave;n đơn giản nhất, v&agrave; cũng c&oacute; thể n&oacute;i l&agrave; phổ biến nhất, l&agrave; loại biển được l&agrave;m bằng kết cấu khung xương sắt hộp cộng với bạt hiflex xuy&ecirc;n s&aacute;ng. Nội dung quảng c&aacute;o được in tr&ecirc;n bề mặt bạt hiflex, n&oacute; được căng 2 mặt. Trong l&ograve;ng biển được gắn b&oacute;ng đ&egrave;n neon (đ&egrave;n tu&yacute;p). Xung quanh 4 mặt c&ograve;n lại của biển được bọc t&ocirc;n để tăng t&iacute;nh cứng c&aacute;p v&agrave; độ bền cho biển, m&eacute;p biển cũng c&oacute; thể được ke nh&ocirc;m để tăng t&iacute;nh thẩm mỹ. V&agrave;o thời điểm ban ng&agrave;y, biển quảng c&aacute;o hộp đ&egrave;n hiflex cũng đ&oacute;ng vai tr&ograve; giống như biển pano hiflex b&igrave;nh thường. Khi trời tối, chỉ cần cắm điện l&agrave; biển hộp đ&egrave;n sẽ tỏa s&aacute;ng, đem lại những ấn tượng quảng c&aacute;o mạnh mẽ, gi&uacute;p cho những cửa h&agrave;ng, cửa hiệu th&ecirc;m lung linh v&agrave; nhiều sắc m&agrave;u về đ&ecirc;m.</p> <p>K&iacute;ch thước của biển hộp đ&egrave;n hiflex cũng rất đa dạng. Những tấm biển nhỏ c&oacute; thể được l&agrave;m ch&acirc;n dựng trước cửa h&agrave;ng, cửa hiệu v&agrave; c&oacute; thể di chuyển dễ d&agrave;ng qua vị tr&iacute; kh&aacute;c..</p> <p>Ng&agrave;y nay, ch&uacute;ng ta cũng chế tạo ra những loại biển hộp đ&egrave;n mới, c&oacute; nhiều h&igrave;nh th&ugrave; đặc biệt với những chất liệu mới, đặc biệt l&agrave; mica. Với những m&aacute;y h&uacute;t nổi, th&uacute;c nổi, ch&uacute;ng ta c&oacute; thể tạo ra những biển hộp đ&egrave;n mica tr&ograve;n, vu&ocirc;ng, elip đặc biệt ph&ugrave; hợp với y&ecirc;u cầu của c&aacute;c thương hiệu lớn.</p> <p><strong>MỘT SỐ CHẤT LIỆU THI C&Ocirc;NG BẢNG HIỆU:</strong></p> <p><strong>- </strong><strong>Bảng hiệu Hiflex</strong></p> <p><strong>- Bảng hiệu Alu chữ nổi Mica</strong></p> <p><strong>- Bảng hiệu Mica (&nbsp;Bảng mica chữ nổi đ&egrave;n led -&nbsp;Bảng hiệu mica chữ nổi</strong>&nbsp;)</p> <p><strong>- Bảng hiệu gỗ gắn chữ nổi</strong></p> <p><strong>- Bảng hiệu hộp đ&egrave;n</strong></p> <p><strong>Li&ecirc;n hệ: 0938 371 818 (Mr. Thi&ecirc;n)</strong></p> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 0909 981 181 (Ms. Yến)&nbsp; &nbsp;để được tư vấn</strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p>
0 VNĐ