Tent Card View larger

Tent Card

New

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

Tent Card được dùng như là một cách để quảng bá sản phẩm và tính năng, hay các chương trình khuyến mãi của bạn. 

Tent Card có nhiều hình dạng, để trên bàn, trước mặt nơi khách hàng ngôi và thể hiện thông điệp của bạn, một cách tuyệt vời để lấy được sự chú ý của khách.
 
Với Tent Card được thiết kế đẹp sẽ làm nổi bật sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp, nó cũng sẽ là một thành phần kêu gọi hành động, được bố trí hỗ trợ tại điểm bán hàng, nhà hàng hoặc sự kiện công ty.

Reviews

Write a review

Tent Card

Tent Card

Write a review

1 other products in the same category:

Tent Card <h3>Tent Card được d&ugrave;ng như l&agrave; một c&aacute;ch để quảng b&aacute; sản phẩm v&agrave; t&iacute;nh năng, hay c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i của bạn.&nbsp;</h3> <div>Tent Card c&oacute; nhiều h&igrave;nh dạng, để tr&ecirc;n b&agrave;n, trước mặt nơi kh&aacute;ch h&agrave;ng ng&ocirc;i v&agrave; thể hiện th&ocirc;ng điệp của bạn, một c&aacute;ch tuyệt vời để lấy được sự ch&uacute; &yacute; của kh&aacute;ch.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Với Tent Card được thiết kế đẹp sẽ l&agrave;m nổi bật sản phẩm hay dịch vụ của doanh nghiệp, n&oacute; cũng sẽ l&agrave; một th&agrave;nh phần k&ecirc;u gọi h&agrave;nh động, được bố tr&iacute; hỗ trợ tại điểm b&aacute;n h&agrave;ng, nh&agrave; h&agrave;ng hoặc sự kiện c&ocirc;ng ty.</div>
0 VNĐ