Brochue - bắt mắt, đẹp nhưng đầy đủ thông tin cho người đọc

New

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

Một Brochure được thiết kế tốt sẽ là 1 sự đầu tư hiệu quả mang lại lợi ích cho doanh nghiệp trong tương lai. Brochure sẽ góp phần tạo nên 1 hình ảnh chuyên nghiệp, uy tín về doanh nghiệp bạn với khách hàng.

Nếu bạn muốn có một sứ giả mang trọng trách truyền tải các thông điệp về công ty bạn, về sản phẩm, các dự án của công ty bạn đến với khách hàng, thì sứ giả đó chính là cuốn Brochure. Một Brochuređược thiết kế tốt không chỉ đơn thuần là các hình ảnh đồ họa thông thường, mà hơn thế nữa , nó mang theo các thông điệp tiềm ẩn mà bạn muốn nhắn gửi đến khách hàng của mình. Đây là nhân tố quan trọng trong việc tạo ấn tượng đầu tiên cho khách hàng về tính chuyên nghiệp và sự uy tín của công ty.

Một mẫu thiết kế Brochure phải được thiết kế và viết theo quan điểm của người đọc. Điều đó có nghĩa là thông tin phải được trình bày đúng trình tự. Hãy phân tích cho người đọc muốn biết gì. Cách đơn giản để thực hiện là ấn định trình tự cho các câu hỏi của người đọc.

Trong 1 số trường hợp, quyết định cuối cùng của khách hàng không chỉ phụ thuộc vào nội dung của thông điệp bạn đưa ra, nó còn phụ thuộc vào cách trình bày thông điệp đó như thế nào.

Với đội ngũ thiết kế đầy kinh nghiệm và sáng tạo, Việt Art sẽ giúp Doanh nghiệp bạn có được cuốn Brochure mang lại hiệu quả tối đa đúng với ý nghĩa của nó. Thể hiện được mục tiêu tôn vinh sản phẩm, thương hiệu và có sức hút đối với khác hàng.

Dịch vụ thiết kế Brochure của Việt Art giúp bạn có ấn phẩm chuyên nghiệp và đầy tính sáng tạo. Đơn giản bạn chỉ cần cho chúng tôi biết những gì bạn muốn truyền tải tới khách hàng. Chúng tôi sẽ cho bạn biết chính xác chi phí thiết kế và công việc thiết kế Brochure của chúng tôi sẽ hoàn thiện ấn phẩm của bạn trong khoảng thời gian sớm nhất có thể.

Để biết thêm thông tin về dịch vụ và các chương trình khuyến mãi khách hàng vui lòng liên hệ:

Tư vấn thiết kế:   Mr. Đỗ Thiên - 093 837 1818

Tư vấn về giá cả: MS. Như Yến - 0909 981 181

 

Reviews

Write a review

Brochue - bắt mắt, đẹp nhưng đầy đủ thông tin cho người đọc

Brochue - bắt mắt, đẹp nhưng đầy đủ thông tin cho người đọc

Write a review

7 other products in the same category:

Brochue - bắt mắt, đẹp nhưng đầy đủ thông tin cho người đọc <p>Một <strong>Brochure được </strong><a href="http://thietkethicongposm.com/"><strong>thiết kế</strong></a><strong> tốt sẽ l&agrave; 1 sự đầu tư hiệu quả mang lại lợi &iacute;ch cho doanh nghiệp trong tương lai</strong>. Brochure sẽ g&oacute;p phần tạo n&ecirc;n 1 h&igrave;nh ảnh chuy&ecirc;n nghiệp, uy t&iacute;n về doanh nghiệp bạn với kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p>Nếu bạn muốn c&oacute; một sứ giả mang trọng tr&aacute;ch truyền tải c&aacute;c th&ocirc;ng điệp về c&ocirc;ng ty bạn, về sản phẩm, c&aacute;c dự &aacute;n của c&ocirc;ng ty bạn đến với kh&aacute;ch h&agrave;ng, th&igrave; sứ giả đ&oacute; ch&iacute;nh l&agrave; cuốn Brochure. Một <a href="http://thietkethicongposm.com/"><strong>Brochure</strong></a>được thiết kế tốt kh&ocirc;ng chỉ đơn thuần l&agrave; c&aacute;c h&igrave;nh ảnh đồ họa th&ocirc;ng thường, m&agrave; hơn thế nữa , n&oacute; mang theo c&aacute;c th&ocirc;ng điệp tiềm ẩn m&agrave; bạn muốn nhắn gửi đến kh&aacute;ch h&agrave;ng của m&igrave;nh. Đ&acirc;y l&agrave; nh&acirc;n tố quan trọng trong việc tạo ấn tượng đầu ti&ecirc;n cho kh&aacute;ch h&agrave;ng về t&iacute;nh chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; sự uy t&iacute;n của c&ocirc;ng ty.</p> <p>Một <strong>mẫu&nbsp;thiết kế Brochure&nbsp;phải được thiết kế v&agrave; viết theo quan điểm của người đọc</strong>. Điều đ&oacute; c&oacute; nghĩa l&agrave; th&ocirc;ng tin phải được tr&igrave;nh b&agrave;y đ&uacute;ng tr&igrave;nh tự. H&atilde;y ph&acirc;n t&iacute;ch cho người đọc muốn biết g&igrave;. C&aacute;ch đơn giản để thực hiện l&agrave; ấn định tr&igrave;nh tự cho c&aacute;c c&acirc;u hỏi của người đọc.</p> <p>Trong 1 số trường hợp, quyết định cuối c&ugrave;ng của kh&aacute;ch h&agrave;ng kh&ocirc;ng chỉ phụ thuộc v&agrave;o nội dung của th&ocirc;ng điệp bạn đưa ra, n&oacute; c&ograve;n phụ thuộc v&agrave;o c&aacute;ch tr&igrave;nh b&agrave;y th&ocirc;ng điệp đ&oacute; như thế n&agrave;o.</p> <p>Với đội ngũ thiết kế đầy kinh nghiệm v&agrave; s&aacute;ng tạo, <a href="http://thietkethicongposm.com/"><strong>Việt Art</strong></a><strong>&nbsp;sẽ gi&uacute;p Doanh nghiệp bạn c&oacute; được cuốn&nbsp;Brochure&nbsp;mang lại hiệu quả tối đa đ&uacute;ng với &yacute; nghĩa của n&oacute;</strong>.&nbsp;Thể hiện được mục ti&ecirc;u t&ocirc;n vinh sản phẩm,&nbsp;thương hiệu&nbsp;v&agrave; c&oacute; sức h&uacute;t đối với kh&aacute;c h&agrave;ng.</p> <p>Dịch vụ&nbsp;thiết kế Brochure&nbsp;của Việt Art gi&uacute;p bạn c&oacute; ấn phẩm chuy&ecirc;n nghiệp v&agrave; đầy t&iacute;nh s&aacute;ng tạo. Đơn giản bạn chỉ cần cho ch&uacute;ng t&ocirc;i biết những g&igrave; bạn muốn truyền tải tới kh&aacute;ch h&agrave;ng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ cho bạn biết ch&iacute;nh x&aacute;c chi ph&iacute; thiết kế v&agrave; c&ocirc;ng việc&nbsp;thiết kế Brochure&nbsp;của ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ ho&agrave;n thiện ấn phẩm của bạn trong khoảng thời gian sớm nhất c&oacute; thể.</p> <p><strong>Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin về dịch vụ v&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i kh&aacute;ch h&agrave;ng vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</strong></p> <p><strong>Tư vấn thiết kế:</strong> &nbsp; Mr. Đỗ Thi&ecirc;n - 093 837 1818</p> <p><strong>Tư vấn về gi&aacute; cả:</strong>&nbsp;MS. Như Yến - 0909 981 181</p> <p>&nbsp;</p>
0 VNĐ