Brochue - bắt mắt, đẹp

New

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

Leaflet hay còn được gọi là tờ gấp, công dụng cũng giống như brochure, dùng để marketing, quảng cáo cho dịch vụ sản phẩm nào đó nên nhiều người vẫn không phân biệt được chúng, nhưng thiết kế leaflet có những cái khác biệt.

Nếu như thiết kế Brochure thường dùng để quảng cáo sản phẩm, một thiết kế brochure hiệu quả thường trình bày những cái ưu điểm, đặc biệt nhất của sản phẩm.

Còn về thiết kế Leaflet thường dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng về một sản phẩm. Các Leaflet thường được sử dụng nhiều trong các hộp thuốc để hướng dẫn sử dụng, kẹp chung với folder để cung cấp thêm thông tin cho khách hàng, hoặc chúng được in số lượng nhiều và phát miễn phí cho người qua đường.

Đa phần các thiết kế Leaflet chứa nhiều thông tin, nên thường ít chú ý về mặt thiết kế. Nhưng hiện nay, đối với một số doanh nghiệp họ thường dùng leaflet để phục vụ cho việc chiến dịch quảng cáo sản phẩm mới nên việc thiết kế một leaflet đẹp, thẩm mỹ và mang tính hiệu quả là rất được chú trọng.

Việt Art cung cấp dịch vụ thiết kế Leaflet theo yêu cầu của Quý khách, đảm bảo sự tinh tế thẩm mỹ trong sản phẩm, mang lại hiệu quả trong việc kinh doanh của khách hàng.

 Để biết thêm thông tin về dịch vụ và các chương trình khuyến mãi khách hàng vui lòng liên hệ:

Tư vấn thiết kế:  Mr. Đỗ Thiên - 093 837 1818

Tư vấn về giá cả: MS. Như Yến - 0909 981 181

Reviews

Write a review

Brochue - bắt mắt, đẹp

Brochue - bắt mắt, đẹp

Write a review

7 other products in the same category:

Brochue - bắt mắt, đẹp <p><strong><a href="http://thietkethicongposm.com/">Leaflet hay c&ograve;n được gọi l&agrave; tờ gấp</a></strong>, c&ocirc;ng dụng cũng giống như brochure, <strong>d&ugrave;ng để marketing, quảng c&aacute;o cho dịch vụ sản phẩm</strong> n&agrave;o đ&oacute; n&ecirc;n nhiều người vẫn kh&ocirc;ng ph&acirc;n biệt được ch&uacute;ng, nhưng thiết kế leaflet c&oacute; những c&aacute;i kh&aacute;c biệt.</p> <p>Nếu như&nbsp;thiết kế Brochure&nbsp;thường d&ugrave;ng để quảng c&aacute;o sản phẩm, một thiết kế brochure hiệu quả thường tr&igrave;nh b&agrave;y những c&aacute;i ưu điểm, đặc biệt nhất của sản phẩm.</p> <p>C&ograve;n về&nbsp;<strong>thiết kế Leaflet&nbsp;thường d&ugrave;ng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng về một sản phẩm</strong>. C&aacute;c Leaflet thường được sử dụng nhiều trong c&aacute;c hộp thuốc để hướng dẫn sử dụng, kẹp chung với folder để cung cấp th&ecirc;m th&ocirc;ng tin cho kh&aacute;ch h&agrave;ng, hoặc ch&uacute;ng được in số lượng nhiều v&agrave; ph&aacute;t miễn ph&iacute; cho người qua đường.</p> <p>Đa phần c&aacute;c&nbsp;<strong><a href="http://thietkethicongposm.com/">thiết kế Leaflet </a>chứa nhiều th&ocirc;ng tin</strong>, n&ecirc;n thường &iacute;t ch&uacute; &yacute; về mặt thiết kế. Nhưng hiện nay, đối với một số doanh nghiệp họ thường d&ugrave;ng&nbsp;leaflet&nbsp;để phục vụ cho việc chiến dịch quảng c&aacute;o sản phẩm mới n&ecirc;n việc&nbsp;thiết kế một leaflet&nbsp;đẹp, thẩm mỹ v&agrave; mang t&iacute;nh hiệu quả l&agrave; rất được ch&uacute; trọng.</p> <p><a href="http://thietkethicongposm.com/"><strong>Việt Art</strong></a><strong> cung cấp dịch vụ thiết kế Leaflet theo y&ecirc;u cầu</strong> của Qu&yacute; kh&aacute;ch, đảm bảo sự tinh tế thẩm mỹ trong sản phẩm, mang lại hiệu quả trong việc kinh doanh của kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p>&nbsp;<strong>Để biết th&ecirc;m th&ocirc;ng tin về dịch vụ v&agrave; c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i kh&aacute;ch h&agrave;ng vui l&ograve;ng li&ecirc;n hệ:</strong></p> <p><strong>Tư vấn thiết kế:</strong>&nbsp; Mr. Đỗ Thi&ecirc;n - 093 837 1818</p> <p><strong>Tư vấn về gi&aacute; cả:</strong>&nbsp;MS. Như Yến - 0909 981 181</p>
0 VNĐ