Booth-CT02

New

Booth bán hàng , booth di động , quầy kệ bán hàng ...

More details

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

APOLO – THIẾT KẾ GIAN HÀNG TƯ VẤN CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH.

Hiện nay, tiếng anh là môn học không thể thiếu, thời đại kinh tế hội nhập yêu cầu mỗi người phải trang bị cho mình vốn kiến thức về các ngôn ngữ khác nhau, trong đó anh văn được ưu tiên số một sau tiếng bản ngữ. Nắm bắt được nhu cầu thực tiễn các doanh nghiệp, tư nhân, các trung tâm ngoại ngữ mọc lên hàng loạt, trong đó Apolo điển hình là trung tâm ngoại ngữ số một.

Để quản bá thương hiệu cũng như chất lượng giảng dạy, Apolo hẳn phải có những chiến lược marketing hiệu quả, Và một trong những bước quan trọng trong chiến dịch marketing của họ là một chương trình tư vấn được thiết kế tỉ mỉ, phù hợp bố cục, nội dung, hình ảnh tóm gọn tại một gian hàng thu hút khách tham gia.

Thiết kê Booth Chương Trình hay gian hàng thực hiện chương trình quảng cáo - tư vấn luôn mang tính khả thi thực hiện, chi phí cho một booth chương trình không cao, trực tiếp tiếp cận với khách hàng, tìm được khách hàng mới, nhận biết được khách hàng tìm năng,… so với việc quảng cáo rộng rãi các phương pháp khác thì chi phí thiết kế thi công chương trình tư vấn là hợp lý và hiệu quả gấp nhiều lần. Tuy nhiên để có một Booth chương trình thu hút phải trãi qua nhiều công đoạn: lên ý tưởng, nội dung, thiết kế, thi công thực sự hoàn hảo.

 Việt Art sinh ra với sứ mệnh “không ngừng sáng tạo, không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức và kỹ năng nhằm tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mang lại giá trị khác biệt, thiết thực cho doanh nghiệp”

Chúng tôi vai trò là nhà quảng cáo đã có hơn 8 năm kinh nghiệm, có cơ hội hợp tác, nâng tầm giá trị thương hiệu hơn 550 doanh nghiệp trong và ngoài nước, có cơ hội giúp họ có sự chuyên nghiệp về hình ảnh ngay từ lúc khởi đầu, và gián tiếp giúp các doanh nghiệp đang hoạt động có sự thay đổi lớn về mặt doanh thu, tăng giá trị gia tăng, giá trị cạnh tranh, định vị và mở rộng ảnh hưởng đến với khách hàng. Chúng tôi sẽ luôn bên cạnh, song hành như một chuyên gia về quảng cáo để đảm bảo cho sự thành công của bạn, giúp bạn luôn khác biệt và giá trị không ngừng.

Hãy liên hệ:  Vietartstore.com    “Nâng Tầm Giá Trị Thương Hiệu Bạn”

 

Tư vấn thiết kế: Mr. Đỗ Thiên - 093 837 1818
Tư vấn về giá cả: MS. Như Yến - 0909 981 181

 

Reviews

Write a review

Booth-CT02

Booth-CT02

Booth bán hàng , booth di động , quầy kệ bán hàng ...

Write a review

3 other products in the same category:

Booth-CT02 <h3><strong>APOLO &ndash; THIẾT KẾ GIAN H&Agrave;NG TƯ VẤN CHƯƠNG TR&Igrave;NH HỌC TIẾNG ANH.</strong></h3> <p>Hiện nay, tiếng anh l&agrave; m&ocirc;n học kh&ocirc;ng thể thiếu, thời đại kinh tế hội nhập y&ecirc;u cầu mỗi người phải trang bị cho m&igrave;nh vốn kiến thức về c&aacute;c ng&ocirc;n ngữ kh&aacute;c nhau, trong đ&oacute; anh văn được ưu ti&ecirc;n số một sau tiếng bản ngữ. Nắm bắt được nhu cầu thực tiễn c&aacute;c doanh nghiệp, tư nh&acirc;n, c&aacute;c trung t&acirc;m ngoại ngữ mọc l&ecirc;n h&agrave;ng loạt, trong đ&oacute; Apolo điển h&igrave;nh l&agrave; trung t&acirc;m ngoại ngữ số một.</p> <p>Để quản b&aacute; thương hiệu cũng như chất lượng giảng dạy, Apolo hẳn phải c&oacute; những chiến lược marketing hiệu quả, V&agrave; một trong những bước quan trọng trong chiến dịch marketing của họ l&agrave; một chương tr&igrave;nh tư vấn được thiết kế tỉ mỉ, ph&ugrave; hợp bố cục, nội dung, h&igrave;nh ảnh t&oacute;m gọn tại một gian h&agrave;ng thu h&uacute;t kh&aacute;ch tham gia.</p> <p><strong>Thiết k&ecirc; Booth Chương Tr&igrave;nh hay gian h&agrave;ng thực hiện chương tr&igrave;nh quảng c&aacute;o - tư vấn</strong> lu&ocirc;n mang t&iacute;nh khả thi thực hiện, chi ph&iacute; cho một booth chương tr&igrave;nh kh&ocirc;ng cao, trực tiếp tiếp cận với kh&aacute;ch h&agrave;ng, t&igrave;m được kh&aacute;ch h&agrave;ng mới, nhận biết được kh&aacute;ch h&agrave;ng t&igrave;m năng,&hellip; so với việc quảng c&aacute;o rộng r&atilde;i c&aacute;c phương ph&aacute;p kh&aacute;c th&igrave; chi ph&iacute; thiết kế thi c&ocirc;ng chương tr&igrave;nh tư vấn l&agrave; hợp l&yacute; v&agrave; hiệu quả gấp nhiều lần. Tuy nhi&ecirc;n để c&oacute; một Booth chương tr&igrave;nh thu h&uacute;t phải tr&atilde;i qua nhiều c&ocirc;ng đoạn: l&ecirc;n &yacute; tưởng, nội dung, thiết kế, thi c&ocirc;ng thực sự ho&agrave;n hảo.</p> <p>&nbsp;Việt Art sinh ra với sứ mệnh <strong>&ldquo;kh&ocirc;ng ngừng s&aacute;ng tạo, kh&ocirc;ng ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức v&agrave; kỹ năng nhằm tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mang lại gi&aacute; trị kh&aacute;c biệt, thiết thực cho doanh nghiệp&rdquo;</strong></p> <p>Ch&uacute;ng t&ocirc;i vai tr&ograve; l&agrave; nh&agrave; quảng c&aacute;o đ&atilde; c&oacute; hơn 8 năm kinh nghiệm, c&oacute; cơ hội hợp t&aacute;c, n&acirc;ng tầm gi&aacute; trị thương hiệu hơn 550 doanh nghiệp trong v&agrave; ngo&agrave;i nước, c&oacute; cơ hội gi&uacute;p họ c&oacute; sự chuy&ecirc;n nghiệp về h&igrave;nh ảnh ngay từ l&uacute;c khởi đầu, v&agrave; gi&aacute;n tiếp gi&uacute;p c&aacute;c doanh nghiệp đang hoạt động c&oacute; sự thay đổi lớn về mặt doanh thu, tăng gi&aacute; trị gia tăng, gi&aacute; trị cạnh tranh, định vị v&agrave; mở rộng ảnh hưởng đến với kh&aacute;ch h&agrave;ng. Ch&uacute;ng t&ocirc;i sẽ lu&ocirc;n b&ecirc;n cạnh, song h&agrave;nh như một chuy&ecirc;n gia về quảng c&aacute;o để đảm bảo cho sự th&agrave;nh c&ocirc;ng của bạn, gi&uacute;p bạn lu&ocirc;n kh&aacute;c biệt v&agrave; gi&aacute; trị kh&ocirc;ng ngừng.</p> <h3><strong>H&atilde;y li&ecirc;n hệ: &nbsp;<em>Vietartstore.com &nbsp; &nbsp;</em>&ldquo;N&acirc;ng Tầm Gi&aacute; Trị Thương Hiệu Bạn&rdquo;</strong></h3> <p>&nbsp;</p> <h2>Tư vấn thiết kế: Mr. Đỗ Thi&ecirc;n - 093 837 1818<br />Tư vấn về gi&aacute; cả: MS. Như Yến - 0909 981 181</h2> <p>&nbsp;</p>
0 VNĐ