Booth-CT01

New

This product is no longer in stock

0 VNĐ

More info

BOOTH CHƯƠNG TRÌNH ADAM KHOO.

Hiệu quả của thiết kế gian hàng so với quảng cáo bằng kênh truyền hình?

Thực tế, các chương trình được tổ chức thực hiện, khách hàng trực tiếp tham gia sẽ thu hút được sự chú ý cũng như chính mình sẽ trãi nghiệm được thông qua một chương trình thực tế bằng mắt thấy, tai nghe và làm hành động thiết thực.

Bạn hãy thử đặt mình vào vị trí người đang xem truyền hình, nếu bạn đang xem chương trình bạn thích nhất, đột nhiên quảng cáo chạy ra trước khung hình trong vài giây, chỉ vài giây vào những khoảnh khắc gây cấn nhất của chương trình sẽ làm bạn cụt hứng, vậy thì bạn ít nhất cũng sẽ có cái nhìn không tốt đến “đoạn quảng cáo” đó. Hoặc nếu quảng cáo bằng phương pháp này cần phải có sự đầu tư nhiều lần để người xem nếu lở bỏ qua có thể xem lại lần sau, việc này tốn rất nhiều cho chi phí quảng cáo.

Vì vậy cần phải thiết kế một booth chương trình giới thiệu sản phẩm sẽ khắc phục được hết các nhược điểm vừa nêu, phần nào tiết kiệm được ngân sách quảng cáo, trực tiếp tương tác với khách hàng mà không gượng ép họ, chi phí thấp, nhận được cảm tình và sự quan tâm từ phía khách hàng, bởi bạn có thể thiết kế nhiều Booth để thực hiện các chương trình tại nhiều khu vực với chi phí cực thấp.

Song son đó là có một kế hoạch giới thiệu sản phẩm tốt, hình ảnh, nội dung chắc lọc tinh túy và nêu bật được công dụng của sản phẩm đến khách hàng sẽ giúp doanh nghiệp tăng gấp đôi thậm chí gấp nhiều lần đơn hàng và hợp đồng.

Để có được một bản thiết kế booth chương trình giới thiệu hiệu quả, đúng tiêu chuẩn, đáp ứng được thời gian cũng như chiến lược marketing kích hoạt thương hiệu một cách chuyên nghiệp nhất hãy liên hệ ngay vớiViet Art, chúng tôi là chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế quảng cáo và thi công các loại booth, gian hàng thực hiện các chương trình sự kiện, event hiệu quả  kích hoạt thương hiệu sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp bạn đi đến thành công.

Reviews

Write a review

Booth-CT01

Booth-CT01

Write a review

3 other products in the same category:

Booth-CT01 <h2><strong>BOOTH CHƯƠNG TR&Igrave;NH ADAM KHOO.</strong></h2> <p><strong>Hiệu quả của thiết kế gian h&agrave;ng so với quảng c&aacute;o bằng k&ecirc;nh truyền h&igrave;nh?</strong></p> <p>Thực tế, c&aacute;c chương tr&igrave;nh được tổ chức thực hiện, kh&aacute;ch h&agrave;ng trực tiếp tham gia sẽ thu h&uacute;t được sự ch&uacute; &yacute; cũng như ch&iacute;nh m&igrave;nh sẽ tr&atilde;i nghiệm được th&ocirc;ng qua một chương tr&igrave;nh thực tế bằng mắt thấy, tai nghe v&agrave; l&agrave;m h&agrave;nh động thiết thực.</p> <p>Bạn h&atilde;y thử đặt m&igrave;nh v&agrave;o vị tr&iacute; người đang xem<strong> truyền h&igrave;nh</strong>, nếu bạn đang xem chương tr&igrave;nh bạn th&iacute;ch nhất, đột nhi&ecirc;n quảng c&aacute;o chạy ra trước khung h&igrave;nh trong v&agrave;i gi&acirc;y, chỉ v&agrave;i gi&acirc;y v&agrave;o những khoảnh khắc g&acirc;y cấn nhất của chương tr&igrave;nh sẽ l&agrave;m bạn cụt hứng, vậy th&igrave; bạn &iacute;t nhất cũng sẽ c&oacute; c&aacute;i nh&igrave;n kh&ocirc;ng tốt đến &ldquo;đoạn quảng c&aacute;o&rdquo; đ&oacute;. Hoặc nếu <strong>quảng c&aacute;o</strong> bằng phương ph&aacute;p n&agrave;y cần phải c&oacute; sự đầu tư nhiều lần để người xem nếu lở bỏ qua c&oacute; thể xem lại lần sau, việc n&agrave;y tốn rất nhiều cho chi ph&iacute; quảng c&aacute;o.</p> <p>V&igrave; vậy cần phải thiết kế&nbsp;một <strong>booth chương tr&igrave;nh giới thiệu sản phẩm</strong> sẽ khắc phục được hết c&aacute;c nhược điểm vừa n&ecirc;u, phần n&agrave;o tiết kiệm được ng&acirc;n s&aacute;ch quảng c&aacute;o, trực tiếp tương t&aacute;c với kh&aacute;ch h&agrave;ng m&agrave; kh&ocirc;ng gượng &eacute;p họ, chi ph&iacute; thấp, nhận được cảm t&igrave;nh v&agrave; sự quan t&acirc;m từ ph&iacute;a kh&aacute;ch h&agrave;ng, bởi bạn c&oacute; thể thiết kế nhiều Booth để thực hiện c&aacute;c chương tr&igrave;nh&nbsp;tại nhiều khu vực với chi ph&iacute; cực thấp.</p> <p>Song son đ&oacute; l&agrave; c&oacute; một kế hoạch giới thiệu sản phẩm tốt, h&igrave;nh ảnh, nội dung chắc lọc tinh t&uacute;y v&agrave; n&ecirc;u bật được c&ocirc;ng dụng của sản phẩm đến kh&aacute;ch h&agrave;ng sẽ gi&uacute;p doanh nghiệp tăng gấp đ&ocirc;i thậm ch&iacute; gấp nhiều lần đơn h&agrave;ng v&agrave; hợp đồng.</p> <p>Để c&oacute; được một bản&nbsp;<em>thiết kế <strong>booth chương tr&igrave;nh</strong> giới thiệu</em>&nbsp;hiệu quả, đ&uacute;ng ti&ecirc;u chuẩn, đ&aacute;p ứng được thời gian cũng như chiến lược marketing&nbsp;<em>k&iacute;ch hoạt thương hiệu một c&aacute;ch chuy&ecirc;n nghiệp</em>&nbsp;nhất h&atilde;y li&ecirc;n hệ ngay với<a href="http://vietart.pro.vn/"><strong>Viet Art</strong></a>, ch&uacute;ng t&ocirc;i l&agrave; chuy&ecirc;n gia trong lĩnh vực thiết kế quảng c&aacute;o v&agrave; thi c&ocirc;ng c&aacute;c loại&nbsp;booth, gian h&agrave;ng thực hiện c&aacute;c chương tr&igrave;nh sự kiện, event hiệu quả &nbsp;k&iacute;ch hoạt thương hiệu sẽ lu&ocirc;n đồng h&agrave;nh v&agrave; hỗ trợ doanh nghiệp bạn đi đến th&agrave;nh c&ocirc;ng.</p> <p> </p>
0 VNĐ